ขยายเวลาการชำระ เฉพาะผู้ที่สมัครแล้ว

จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 22.00 น. เท่านั้นขั้นตอนการสมัครสอบ

    1. ไปที่เมนู "สมัครสอบ" ผู้สมัครทำการยืนยันนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ลงทะเบียน
    2. ผู้สมัครทำการกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
    3. ตรวจบสอบข้อมูลการสมัคร หากถูกต้องให้ทำการยืนยันการสมัคร
    4. เมื่อทำการสมัครแล้ว หากต้องการแก้ไข สามารถเข้าไปที่เมนู "ตรวจสอบ-แก้ไขข้อมูล" โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปี เกิด ในการเข้าระบบ

ขั้นตอนการชำระค่าสมัครสอบ

    1. ไปที่เมนู "พิมพ์ใบชำระ" กรอกเลขเลขประจำตัวประชาชนเพื่อค้นหาใบชำระ (ใบชำระเป็นเฉพาะรายคน ไม่สามารถใช้ Scan แทนกันได้)
    2. เปิดใบชำระ ทำการ Scan QR code เพื่อจ่ายบิล ( ผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร )
    3. เมื่อทำการจ่ายแล้ว ให้เก็บหลักฐานการจ่ายไว้ โดย ไม่ต้องส่งหลักฐาน
    4. สามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ที่เมนู "ตรวจสอบการชำระเงิน" ใน 2 วันทำการถัดไป
    5. โครงการ สอวน. ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินคืนทุกกรณี

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ
ลำดับ ขั้นตอน วันที่ หมายเหตุ
1 ลงทะเบียนและสมัคร 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2567 นักเรียนสามารถปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลด้วยตนเองได้ จนกว่าจะชำระเงิน
2 ผู้สมัครปรับปรุง/ แก้ไขข้อมูล ด้วยตนเอง
3 นักเรียนพิมพ์ใบชำระเงิน
4 นักเรียนชำระเงินค่าสมัคร
5 เจ้าหน้าที่บันทึกการชำระเงิน หลังจากชำระเงิน 2 วันทำการ
6 นักเรียนตรวจสอบการชำระเงิน
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป
8 นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

กำหนดวัน เวลาสอบ


วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567


เวลา วิชา
09.00 –12.00 น. ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
13.00 –16.00 น เคมี คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์

เนื้อหาการสอบ

สาขาวิชา สถานที่อบรม และจำนวนที่รับ
สาขาวิชา ระดับชั้น สถานที่อบรม จำนวนที่รับ (คน)
คณิตศาสตร์ ม.1 - ม.5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 35
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 35
ดาราศาสตร์ (ม.ต้น) ม.1 - ม.3 * โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี 35
ดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) ม.3 - ม.5 ** โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 35
ฟิสิกส์ ม.3 - ม.5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล 35
โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 35
คอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล 35
โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 35
เคมี ม.3 - ม.5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี 35
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง 35
ชีววิทยา ม.3 - ม.5 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล 35
โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 35

* ดาราศาสตร์ (ม.ต้น) ต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554
** ดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2549 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554