ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ
ลำดับ ขั้นตอน วันที่ หมายเหตุ
1 ลงทะเบียนและสมัคร 1 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2564 นักเรียนสามารถปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลด้วยตนเองได้ จนกว่าจะชำระเงิน
2 ผู้สมัครปรับปรุง/ แก้ไขข้อมูล ด้วยตนเอง
3 นักเรียนพิมพ์ใบชำระเงิน
4 นักเรียนชำระเงินค่าสมัคร
5 เจ้าหน้าที่บันทึกการชำระเงิน หลังจากชำระเงิน 2 วันทำการ
6 นักเรียนตรวจสอบการชำระเงิน
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 6 สิงหาคม 2564
8 นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

กำหนดวัน เวลาสอบ


วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564


เวลา วิชา
09.00 –12.00 น. ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
13.00 –16.00 น เคมี คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์

สาขาวิชา สถานที่อบรม และจำนวนที่รับ
สาขาวิชา ระดับชั้น สถานที่อบรม จำนวนที่รับ (คน)
คณิตศาสตร์ ม.1 - ม.5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 35
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 35
ดาราศาสตร์ (ม.ต้น) ม.1 - ม.3 * ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 35
ดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) ม.3 - ม.5 ** ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 35
ฟิสิกส์ ม.3 - ม.5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล 35
โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 35
คอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล 35
โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 35
เคมี ม.3 - ม.5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี 35
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง 35
ชีววิทยา ม.3 - ม.5 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล 35
โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 35

* ต้องเกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2551
** ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป